🔴 හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2020-10-08

🔴 හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2020-10-08
Web: www.hirunews.lk
#HiruNews #HiruNews1155AM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital

About the author

Comments

  1. මෙ කොරොන අස්සෙ රජ වෙන්න යන මත් ද්‍රව්‍ය ජවරම් කාරයෝ මරන්නෙ වටිනෙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *