🔴 හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2020-10-19

🔴 හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2020-10-19
Web: www.hirunews.lk
#HiruNews #HiruNews1155AM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital

About the author

Comments

  1. රිෂාඩි අත්අඩංගුවට ගන්න වෙලාවෙි මාධ්‍ය සිටියේ නැද්ද?රටෙි ජනතාවට දැක බලා ගන්න. ඒ රැප රාමුත් පුවෘත්ති වලට දාන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *