🔴 හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2020-10-05

🔴 හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2020-10-05
Web: www.hirunews.lk
#HiruNews #HiruNews1155AM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital

About the author

Comments

  1. උබෙ රෙද්ද අස්සෙනෙ පාස්කුවට සමිබන්ද වුන් ඉන්නෙ

  2. I was told about miss Landlay but I wasn’t that sure if I could invest with her. It was like a miracle I invested and I received my profits back . Connect with her on Instagram . @landay_12fx

  3. කියන බයිල ඇහෙන කොට ඇගේ මාලු ගගේ නටනව අනේ සජිත් උබව උම්බල කොරන්න විදියක් නැනේ

  4. රියාඡ අනිවාර්යෙන්ම අත්අඩංගුවට ගත යුතුමයි, මරනිය දන්ඩනය මුට දියයුතුමයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *